1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő: Windt Corporation Kft. (a továbbiakban: Társaság)
Adatkezelő képviselője: Windt Robin Károly, ügyvezető
Székhely: 1021 Budapest, Labanc utca 7/A 1. em. 1.
E-mail: info@tarrasch07.com
Honlap elérhetősége: www.tarrasch07.com

2. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR).

3. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. ELEKTRONIKUS KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÉS HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
3.1.1. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Személyes adat Az adatkezelés célja
Családi és utónév A név a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját, valamit a szolgáltatásszemélyre szabhatóságát szolgálja.
E-mail cím Az e-mail cím a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
3.1.2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az üzenet küldése során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

3.1.3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Társaság az üzenet küldése során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Regisztráció törlése” ikonra kattintva kezdeményezhető. Ezt követően a személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

3.2. ONLINE TESZTEK KITÖLTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK
3.2.1 A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Személyes adat Az adatkezelés célja
Családi és utónév A Társaság komplex személyiség és viselkedés elemzéseket készít el az online kitöltött tesztek alapján. A családi és utónév megadása a teszt kitöltésének része.
Születési idő A Társaság komplex személyiség és viselkedés elemzéseket készít el az online kitöltött tesztek alapján. A születési idő megadása a teszt kitöltésének része.
Kiértékelés eredményei A Társaság komplex személyiség és viselkedés elemzéseket készít el az online kitöltött tesztek alapján.
3.2.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az online tesztek kitöltése során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

3.2.3 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Társaság az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 4 (négy) hónapig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

3.3. A RENDSZER ÁLTAL NAPLÓZOTT EGYÉB SZEMÉLYES ADATOK
3.3.1. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Személyes adat Az adatkezelés célja
IP cím A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
Bejelentke-zési időpont A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
3.3.2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Társaságnak (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével. Ezt a megállapítást bizonyító Érdekmérlegelési teszt a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. sz. mellékletét képezi.

3.3.3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A rendszer az itt megjelölt adatokat a cél eléréséhez szükséges és arányos mértékben, a keletkezésüktől számított 3 (három) hónapig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

4.1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS
4.1.1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES ADATKEZELŐK SZEMÉLYE

Az Adatkezelő munkatársai, a feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben.

4.1.2. ADATFELDOLGOZÓK

Az egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve: Colibree Design & Development Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Máté utca 2.
Adatfeldolgozás célja: A honlap készítője és karbantartója

Adatfeldolgozó neve: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adatfeldolgozás célja: A tárhely biztosítója

4.2. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság a bejelentésben megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén (1112 Budapest Hegyalja út 118/b) található szervereken tárolja. A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A Társaság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

5.1. A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben teljesíti.

5.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben értesíti.

5.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont). Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben értesíti az érintettet.

5.4. A ZÁROLÁSHOZ (ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ) VALÓ JOG

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

5.5. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

6. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

6.1. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.2. NAIH ELJÁRÁSA

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.